Corporate Governance

Wereldhave Belgium hecht grote waarde aan evenwicht tussen de belangen van de verschaffer van risicodragend vermogen en van de andere betrokkenen bij de onderneming. Daarin passen zaken als openheid, een adequate, toekomstgerichte informatieverstrekking en bedrijfsethiek. De bedrijfsethiek is verankerd in de bijlagen van het Corporate Governance Charter van Wereldhave Belgium

Corporate Governance Charter of Wereldhave Belgium.

Wereldhave Belgium streeft ernaar de Belgische Corporate Governance Code 2020 volledig toe te passen. De code is vrij te raadplegen op de website van het corporate governance committee www.corporategovernancecommittee.be.

Klachten ten aanzien van de financiële verslaggeving, interne risicobeheersing, controlesystemen en de audit moeten worden ingediend bij de secretaris van de Vennootschap, die de Raad van Bestuur van de Vennootschap hierover zal informeren. De secretaris draagt zorg voor de registratie van klachten. Hij zal de klager de ontvangst van de klacht bevestigen en daarbij aangeven binnen welke termijn naar verwachting een besluit op de klacht genomen zal worden. De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal uiterlijk binnen 12 weken na ontvangst van de klacht zijn beslissing aan de reclamant kenbaar maken.