FAQ

Wereldhave Belgium bezit het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV). Wat houdt dit in?
Professionele betrouwbaarheid vereist bij de bestuurders; Jaarlijkse waardering en trimestriële update van de vastgoedportefeuille door een onafhankelijke onroerend deskundige; Kwartaal rapportering; Spreiding van het beleggingsrisico; Geen vennootschapsbelasting op de winst; De roerende voorheffing bedraagt 30%; De maximaal toegelaten schuldenlast ten opzichte van de activa van de GVV bedraagt 65%; Jaarlijkse uitkering van tenminste 80% van het direct resultaat als dividend, geen belastingheffing over meerwaarden op het vastgoed indien deze wordt uitgekeerd of geherinvesteerd binnen de 4 jaar;

Waar worden de Wereldhave aandelen verhandeld?
Het aandeel van Wereldhave Belgium wordt verhandeld op de continumarkt  van Euronext te Brussel.

Wanneer wordt het dividend uitbetaald?
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 april 2017 heeft beslist een bruto dividend van € 5,10 (€ 3,57 netto) per aandeel toe te kennen. De dividenden kunnen vanaf donderdag, 20 april 2017, geïnd worden tegen afgifte van coupon nr. 21 aan de loketten van BNP Paribas Fortis.

Hoe worden de gebouwen gewaardeerd?
Onroerend goed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen reële waarde. De reële waarde is gebaseerd op de markthuur verminderd met de normatieve exploitatiekosten. Op deze waarde worden de normatieve transactiekosten (2,5%) in mindering gebracht.

Wat zijn de verplichtingen van de GVV m.b.t. de waardering van de gebouwen?
Jaarlijkse waardering van onroerend goed portefeuille per 31 december door onafhankelijk onroerend goed deskundige. Actualisering van de onroerend goedportefeuille iedere 3 maand.

Welke beleggingspolitiek voert Wereldhave Belgium?
Wereldhave Belgium wil een professioneel vastgoedinvesteerder en verhuurder zijn. Bij toekomstige investeringen zal de voorkeur gegeven worden aan investeringen en/of uitbreidingen in winkelcentra. Wereldhave Belgium wil daarmee over langere termijn een aantrekkelijk beleggingsrendement bieden bij een laag risicoprofiel van haar totale vastgoedportefeuille.