over ons

Profiel

Wereldhave Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) met focus op commercieel vastgoed in België. Wereldhave Belgium richt zich bij nieuwe investeringen op winkelcentra. De waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen, inclusief projectontwikkelingen, bedraagt per 31 december 2017 € 853,6 mln. Per 31 december 2017 bedraagt de bestaande operationele winkelcentraportefeuille € 683,0 mln (ca. 86% van de totale portefeuille, exclusief projectontwikkelingen) en bevat ze winkelcentra in Luik, Nijvel, Doornik, Gent, Genk, Waterloo en Kortrijk. Daarnaast bevat de portefeuille vastgoedbeleggingen kantoren in Brussel, Vilvoorde en Antwerpen. Per 31 december 2017 omvat de ontwikkelingsportefeuille van € 66,8 mln de grondposities en de gerealiseerde investeringen die betrekking hebben op de renovatie en/of uitbreidingen van winkelcentra te Doornik, Waterloo en Luik.

Wereldhave Belgium wil waarde creëren door actief management van winkelcentra en de (her)ontwikkeling van winkelcentra voor de eigen portefeuille. Met eigen medewerkers onderhoudt Wereldhave Belgium rechtstreeks contact met de huurders. Daardoor weet Wereldhave Belgium eerder wat er bij huurders speelt en beschikt Wereldhave Belgium over recente marktinformatie. De hiermee opgedane kennis wordt ook aangewend bij de ontwikkeling van projecten.

Structuur

Wereldhave Belgium is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) sinds 27 oktober 2014. De GVV valt onder de wetgeving van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 en van de wet van 12 mei 2014. De GVV is als zodanig vergund en ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten sinds 22 september 2014. Wereldhave Belgium heeft de fiscale status van GVV en betaalt daardoor feitelijk geen vennootschapsbelasting, tenzij op eventuele abnormale en goedgunstige voordelen en verworpen uitgaven.

Wereldhave Belgium Services N.V., 100% dochter van Wereldhave Belgium, treedt op als vastgoedbeheerder van de portefeuille vastgoedbeleggingen.

De aandelen Wereldhave Belgium worden verhandeld op de continumarkt van Euronext te Brussel.

Wereldhave N.V., Schiphol, houdt op 31 december 2017 direct dan wel indirect 69,58% van de aandelen.

Waardering vastgoed

Wereldhave Belgium waardeert haar vastgoed tegen reële waarde. De portefeuille vastgoedbeleggingen wordt trimestrieel extern gewaardeerd door onafhankelijke vastgoeddeskundigen.

Financiële positie

Met een geconsolideerde schuldgraad van 29,0% en een solvabiliteit van 71,0% (per 31 december 2017) positioneert Wereldhave Belgium zich als vastgoedvennootschap met zeer solide balansverhoudingen.